dimecres, 19 d’octubre del 2016

Assemblea i votació de la proposta d'AAPP i Vacances per antiguitat

El 5 d'agost els delegats de CCOO us vam fer arribar una nota informativa sobre la proposta definitiva que ens presenta l'Ajuntament, resultat de la negociació sobre la recuperació d'assumptes propis per antiguitat i la possibilitat d'assolir fins a 4 dies més de vacances per antiguitat, tal com permet la modificació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

Podeu veure la nota informativa i la proposta final que fa l'Ajuntament en aquest enllaç:

Nota informativa AAPP i Vacances (5/8/16)

Els delegats de CCOO creiem que les modificacions d'un acord de condicions que va estar ratificat per assemblea amb votació vinculant, només es pot modificar amb la aprovació de tots els treballadors per mitjà del mateix procediment.

Per aquest motiu us emplacem a l'assemblea que es celebrarà el dia 26 d'octubre a les 14h a la segona planta de l'edifici de Can Malet.


divendres, 22 de gener del 2016

Canvis en la plantilla de treballadors per al 2016

Durant el mes d’octubre, els representants de l’Ajuntament en matèria laboral van presentar als delegats del personal la proposta d’RLLT 2016, és a dir, quina havia de ser la composició de la plantilla de treballadors per aquest any que encetem.

Abans d’explicar a grans trets quina va ser la proposta del Govern, hem de destacar que, amb la llei a la mà, el Govern no té cap obligació d’arribar a cap acord amb els representants dels treballadors pel que fa a modificacions de llocs de treball, sinó que únicament té reconeguda l’obligació de negociar. Aquest fet normatiu, com és lògic, condiciona molt la força que puguem tenir els representants del personal en el moment de defensar qualsevol altra proposta que no s’ajusti als interessos del Govern, fins i tot quan som majoria a la Mesa.

La proposta de plantilla per a l’any 2016 que el Govern va posar sobre la taula consistia a amortitzar (suprimir) algunes places, crear-ne de noves, ampliar alguna jornada, augmentar la retribució d’alguns llocs de treball (modificant la valoració del lloc que ocupen), canviar el nom d’algunes places i funcionaritzar una petita part de la plantilla. Per conèixer amb detall la proposta del Govern podeu descarregar-vos les actes penjades a l’espai comú del correu electrònic, o demanar-les a qualsevol dels delegats del personal.

Els representants de CCOO vam reunir-nos per estudiar la proposta, vam demanar aclariments d’aquells punts que no compartíem, i vam elaborar un document amb diverses aportacions. La proposta resultant, conjuntament amb la que també van presentar els companys d’UGT, va ser discutida a la Mesa General.

Tot i que podeu ampliar tota aquesta informació sobre les propostes descarregant-vos les actes del mes de setembre i octubre que trobareu a l’espai comú del correu electrònic, volem aprofitar aquest butlletí per resumir, molt breument, en què van consistir les aportacions de CCOO:

 1. Que la places de nova creació s’oferissin, en primer lloc, com a promoció interna de l’actual plantilla.
 2. Que algunes modificacions de jornada i els increments salarials que plantejaven (lligats a la modificació de la valoració de la fitxa), quedessin aturades damunt la taula fins que la Comissió de valoració de llocs de treball no hagués acabat la seva feina i compartit les conclusions finals amb els representants dels treballadors, sobretot per respecte i solidaritat amb la resta de companys que també han vist modificades les seves condicions de treball i que la proposta del Govern no reconeixia.
 3. Que la proposta de funcionarització s’ampliés a bona part del personal tècnic i del personal d’oficis i, si no fos possible fer-ho durant el 2016, acordar un calendari en el qual s’incloguin els processos de funcionarització que tant CCOO com els companys d’UGT vam posar damunt la taula.
Finalment, el Govern no va incloure cap de les nostres propostes i va decidir portar la seva modificació de la relació de llocs de treball al Ple del 22 d’octubre, on va quedar aprovada amb el 90% dels representants dels treballadors en contra (CCOO+UGT). Creiem que és una oportunitat perduda, que ha vingut determinada sobretot per dos factors: el primer, el poc temps que s’ha dedicat a negociar, i el segon, la poca voluntat per arribar a un acord amb tota la Mesa, cosa que hagués representat acabar amb una proposta de consens de la qual avui podríem felicitar-nos tots plegats. Seguim treballant.

Què ens proposem per als propers mesos?

Pendents de negociar les noves disposicions del Reial Decret 10/2015

El 12 de novembre de 2015, els companys de CCOO, UGT i CSIF vam presentar una proposta unitària per negociar amb l’Ajuntament l’aplicació del Reial Decret 10/2015, és a dir, aquell que permet recuperar alguns dels drets perduts els darrers anys, com ara la recuperació d’una part de la paga extraordinària de 2012, el retorn del sisè dia per assumptes propis, o els dies addicionals d’assumptes particulars per antiguitat.

L’objectiu col·lectiu que perseguim, conjuntament amb les altres seccions sindicals, és la recuperació de totes les condicions laborals perdudes, així que la proposta unitària sindical ha estat la següent:
 • El retorn dels dies d’Assumptes Propis per antiguitat (fins a dos dies quan es compleix el 6è trienni i un dia més per cada trienni a partir del 8è).
 • L’aplicació immediata dels dies addicionals de vacances per antiguitat (23 dies a partir dels 15 anys de servei i, per cada 5 anys, 1 dia més fins a obtenir, al cap dels 30 anys de servei, 26 dies, atès el màxim de 4 dies que permet la llei)
 • La negociació del 50% de la paga doble del 2012 no percebuda per tal que sigui abonada durant el primer trimestre de 2016.
 • Que es compensin les hores de treball fetes per excés o defecte respecte a la jornada anual, dintre d’un termini raonable per poder planificar les necessitats personals.
 • Que es realitzi el pagament extraordinari al personal jubilat parcialment que encara no l’hagi cobrat.
 • Que s’inclogui en tots els document de salari la denominació del lloc de treball que ocupa cadascú.
A dia d’avui, els delegats i delegades de CCOO seguim pendents de la voluntat negociadora del Govern per fer front a aquestes propostes. Us informarem de qualsevol novetat que es produeixi i esperem arribar aviat a un acord per tal que tot el col·lectiu recuperi els drets retallats els darrers anys. 

Iniciem els treballs per a l’elaboració del Reglament de 2a activitat

Una de les tasques que també impulsem des de CCOO és l’aprovació d’un Reglament de Segona Activitat per al cos de la policia local, és a dir, un acord que garanteixi a tots els agents de policia en actiu una aptitud psicofísica adequada que asseguri l’eficàcia del servei, a partir de facilitar la mobilitat laboral a una segona activitat, seguint criteris diversos, sempre que s’hagi vist disminuïda la capacitat del personal per al compliment del servei ordinari, ja sigui per malaltia, per raó d’edat, etc.

Durant el mes de desembre hem iniciat les tasques prèvies a l’elaboració d’aquest Reglament, que serà discutit en el marc de la Mesa de Funcionaris i que donarà compliment a un dels compromisos previstos al nou Acord de condicions laborals. A més, proposarem estendre aquest Reglament al personal d’altres departaments amb necessitats similars.

Un protocol de benvinguda per al primer dia de treball a l’Ajuntament

Si fem un exercici de memòria i intentem recordar com va ser el nostre primer dia a la feina, segur que molts de nosaltres hi trobarem a faltar un bon acompanyament durant les primeres hores, una presentació dels companys de tot l’equipament on es trobi el lloc de treball, una explicació senzilla de l’organització i estructura de l’Ajuntament, o fins i tot l’organigrama de la casa. Ens proposem elaborar un protocol de benvinguda que serveixi d’eina als responsables del consistori en el primer dia d’incorporació de qualsevol treballador.

El nou conveni 2015-2017

L’anterior mandat sindical va treballar de valent per aconseguir un acord de condicions laborals únic per tots els treballadors de l’Ajuntament. Tot i venir del mandat anterior, aquest acord no ha estat oficial fins el 14 de setembre data de publicació al Butlletí Oficial corresponent. Des d’aquí volem agrair a tots els treballadors el suport que va obtenir aquest Acord i la bona acollida que ha tingut i seguirà tenint per a tot el col·lectiu.

Tot i que podeu trobar directament el nou Acord dins de les carpetes comunes del correu electrònic, us enllacem també aquí el nou Conveni. També volem aprofitar aquesta publicació per destacar les següents millores:

 • Les hores de permís retribuïdes per la conciliació de la vida familiar i laboral (art. 16.1.b).
 • El dia 24 i 31 de desembre, com a dies no recuperables del calendari laboral, i el reconeixement dels dies addicionals quan aquests coincideixen en cap de setmana (art. 9.4).
 • L’ampliació del temps de descans dins la jornada laboral (art. 12).
 • El permís retribuït per visita mèdica pròpia quan aquesta no es puguin realitzar fora de la jornada laboral (art. 21.3).

Nou comitè de Seguretat i Salut laboral

Recentment s’ha creat el nou comitè de seguretat i salut laboral. Aquest comitè està format per representants del consistori i per representants del col·lectiu de treballadors. La tasca principal del Comitè és la de vetllar per la millora de les condicions de treball dels empleats de l’Ajuntament, des del punt de vista de la salut i la prevenció de riscos.

Us animem a fer-nos arribar les vostres inquietuds relacionades amb aquesta matèria a comitessl@elmasnou.cat, per treballar conjuntament amb l’objectiu de proposar a l’Ajuntament la millora de les condicions i la correcció de les deficiències existents en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral.

Calendari laboral 2016

Durant el mes de novembre els representants dels treballadors hem estat convocats per la direcció de l’Ajuntament, en Mesa General, per conèixer el calendari laboral per a l’any 2016. Com ja és habitual, el calendari ve determinat pels dies festius generals de què disposa tot el territori, així com per les festes locals que aprova el Ple de l’Ajuntament.

El període per gaudir de dos dies addicionals va ser un aspecte important durant la negociació, sobretot degut al fet que els dies no recuperables que contempla el nou conveni (24 i el 31 de desembre) coincideixen en dissabte. Per tant, era necessari incorporar dos dies de permís. Els delegats de CCOO, conjuntament amb la resta de representants sindicals, vam defensar la necessitat de gaudir-los dintre d’un termini prou ampli, cosa que la Mesa va acabar acordant, fixant el termini fins el 30 de juny de 2017.